O projektu

Unikátní projekt Škola na dotek Městské části Praha 6 si klade za cíl začleňovat tablety do školní výuky a zároveň v této oblasti vzdělávat a podporovat i pedagogy. Ve vazbě na Radnici Prahy 6 slouží tyto stránky jako platforma pro sdílení zkušeností a šíření argumentů podporující moderní technologie ve vyučování a nabídnout pomocnou ruku při samotné realizaci.

Hlavní myšlenkou samotného projektu je vytvořit jednu vybavenou učebnu na každé základní škole, do níž budou mít přístup všechny děti a která je zřizována Městskou částí Praha 6. Do projektu je zapojeno celkem 15 základních škol.

Jedním z dalších motivů pro spuštění takového projektu je skutečnost, že děti využívají technologie pro komunikaci a hraní, málo pro učení a vzdělávání se. Tuto dovednost je jejich rodiče zpravidla nedovedou naučit, mnohdy je úroveň jejich ICT gramotnosti nižší, nežli dětí. Proto je nesmírně důležité, aby učitelé dovedli žákům vzdělávací potenciál technologií ve školách zprostředkovat.

Projekt Škola na dotek je koncipován do dvou částí. První část obsahuje poskytnutí finančních prostředků pro školy na hardware a veškerou další elektronizaci učebny, druhá pák myslí i na celkovou metodiku a vzdělávání samotných pedagogů a ředitelů škol. Tato komplexnost dává projektu jedinečnost.

Účel využití dotykových zařízení z projektu Škola na dotek si pak stanovuje každá škola dle svých pedagogických záměrů a profilací, některé se např. chystají využívat nové počítače jako jazykové laboratoře, jiné na podporu technických a přírodovědných předmětů. V rámci jednotlivých hodin může učitel pracovat s žáky s vybavením 1:1.

V neposlední řadě Škola na dotek přináší ještě jeden rys, který není možná zprvu viditelný, a to boj se sociální stratifikací. K nastolení rovnosti šancí musí vést i zpřístupnění digitálních technologií všem žákům, nikoli přístup pouze těch, kteří se k nim dostanou vlivem ekonomicky silnějšího rodinného zázemí.

Radnice Prahy 6 k realizaci projektu přizvala zkušeného odborníka PhDr. Ondřeje Neumajera, Ph.D. a tím dala možnost vzniknout v kontextu ČR ojedinělému projektu, který může být získanými zkušenostmi dobrým příkladem pro další zřizovatele. Projekt vycházel z poznatků pedagogických výzkumů ze zavádění technologií do škol – např. o výběru konkrétního typu tabletu se rozhodovalo na nejnižší úrovni, tedy přímo v každé škole, nejednalo se tedy o unifikovanou centrální dodávku, která byla v minulosti kritizována ve státním projektu Internet do škol.

Unikátní je i financování projektu. Po intenzivních diskuzích s odborníky se Praha 6 rozhodla nakonec nejít cestou grantového financování, ale vyčlenit pro projekt vlastní prostředky, a to v celkové výši 10 milionů korun. Hlavním cílem bylo zapojit školy do projektu i po finanční stránce, příspěvek činí maximálně 90% z celkové částky, zbytek hradí škola z vlastních peněz. Podařilo se tím vytvořit vysoce konkurenční prostředí, ve kterém mohou školy porovnávat své kvality a tím i zvyšovat celkovou konkurenceschopnost.

Ve školním roce 2013/2013 má šest profesních skupin učitelů (učitelé 1. stupně, češtináři, učitelé cizích jazyků, matematiky, humanitních a dalších přírodovědných předmětů) projít intenzivním vzděláváním zahrnující tradiční formy prezenčních seminářů před webináře (semináře po síti) až po individuální konzultace na školách. Speciální kurzy jsou připraveny pro řídící pracovníky a také pro koordinátory ICT na školách- Kromě klasického vzdělání se v rámci projektu uskuteční dvě celodenní konference, určené ke shrnutí aktivit celého projektu. k výměně zkušeností a propagaci projektu široké veřejnosti.